पप्पूड़ो अर् पप्पूड़े रा दादाजी

4 टिप्पणियाँ - Post a comment

भाई लोगा ने राम-राम।

जमानो कितो बदलग्यो!!! आ तो थे देख ही रईया हो, अब मैं थाने एक पंहूचियोड़ा साहित्यकार (पप्पूड़े रा दादाजी) और ३ साल रै पप्पूड़े रै बीच री हताई रो जायको परोस रीयो हूँ, मजो लेइज्यो -


पप्पूड़ो :- दादाजी मनै लिखबा वास्तर पैन अर् कापी दीराओ, मैं कवितावाँ लिखूँला

दादाजी :- थाप री खावैलो, बोलणो तो पूरो आवे कोनी हर कवितावाँ लिखसी

पप्पूड़ो :- क्यूँ??? कोनी लिख सकूँ काईं

दादाजी :- लिखबा वास्तर भाषा रो ज्ञान होणो चाईजै, थनै कक्को तो आवे कोनी फैर क्यां लिखसी

पप्पूड़ो :- क्यूँ जद् मिनखपणां रा कोई लखण हूईयां बिना भी मिनख हू सकै, पाणी रो लोटो ही अठी-उठी नी करण आला मन्दिर-मस्जिद फूंक सकै, समुदर रो पाणी मीठो हू सकै अर् भाटो दूध पी सके तो मै क्यूँ कोनी लिख सकूँ???

दादाजी :- चुपचाप पड़यो रै, उग्यो कोनी जी पैला थनै कीती बाता आउण लागी है, माथा माथे भार पड़ ई जणा छकड़ी भूल जाय

पप्पूड़ो :- लागै थांके कनै मारी बातां रो जबाब कोनी जणा ई थैं बात फैर रया ॰॰॰ (दादाजी बीच मांय टोक अर् बोल्या)

दादाजी :- लै १० रूपिया और लै आ काईं लाणों है ज्यूं ॰॰॰

पप्पूड़ो ग्यो परो अर् दादाजी "है भगवाण!!! आजकाल रा टाबर तो ॰॰॰॰" (कैर हुक्को गुड‌गुड़ावण लागग्या)

 
This Post has 4 Comments Add your own!

साची बात कही जमानो तो घणो बदळ ग्यो. जणाई अतरा दुर बैठ्या लिखो अर म्हें बाँच-बाँच मजो लेवा.
बाकी पपुड्ड री बातां सुण हँसी भी आई अर जमाना रो बदलाव भी देख्यो.

Sagar Chand Nahar - 12:14 pm

वाह गिरिराज जी
पूत रा पग पालणां मां दिख ग्या लागे दादोसा ने जर ई पप्पूड़ा मतलब गिरिराज जोशी ने १०/- दे दिया कॉपी पेन लाबा खातर।
मजो आग्यो गिरीराजजी हवे कविता अने लेखां दोन्यूं पर यान ध्यान देता रहेजो।

Pankaj Bengani - 7:21 pm

पगाँ लागुं सा...

आपरो लेख तो पेल्ली पड्ड लियो हो.. पण टिप्पणी देणो कोने हुयो...

आप भोत मस्त लिखो हो... मज्जो आग्यो.. इयाँही लिखता रेज्यो..

राम राम.

priyankar - 1:24 pm

छोरो ग्यानी है . यो पप्पूड़ो दादा नै ठिकाणै लगासी . या बात पक्की समझ . जमानो इसोई है भायला .

एक टिप्पणी भेजें